Vznik nové odbočky Vizovice

V ŽM č. 11/2022 byl publikován článek o vzniku odbočky Vizovice a o postupu stavby strážního domku

Tento příspěvek se podrobně věnuje celému procesu vzniku této úpravy kolejiště.Příspěvek je rozdělen na dvě části. Tato první část je demoliční, druhá část, která bude následovat, bude část budovatelská.

Po zvětšení fotografií se zobrazí i doprovodný text.

Layout kolejiště k 1.1.2023

V příspěvcích ze dne 13.2.2021 a 20.2.2021 jsem popisoval budování smyčky Vizovice. Od doby zveřejnění těchto příspěvků byla vytvořena nová krajina a také došlo na kompletní přebudování elektroinstalace této části kolejiště. O tvoření krajiny vznikne samostatný příspěvek. Dnes byl upraven layout řídícího programu celého kolejiště. Jak můžete vidět na obrázku pod příspěvkem, do trati ze stanice Otrokovice směrem do stanice Vizovice byla vložena nový výhybka. Z ní vedoucí trať byla propojena s původně kusou kolejí ve stanici Vizovice. Na obrázku layoutu je tento nový úsek vpravo od stanice Vizovice obsazen vozidlem a červeně podbarven.

Stavba stavědla

Pro novou odbočku na trati ke stanici Vizovice jsem pořídil stavebnici stavědla Vyšehrad od Igra Model. Přidávám pár fotek ze stavby a finální pohled na stavědlo usazené v krajině u nově zřízené odbočky.

Návrat do minulosti

Asi jste si všimli, že pára se na mém kolejišti vyskytuje jen zcela vyjímečně.

Ale když už, tak to stojí za to 🙂

V časopise Železniční magazín č. 2/2022 byla prezentace modelů papouška od společnosti Micromodelart. Všechny pořízené fotky se na stránky časopisu nevešly a tak jsem jich pár umístil do galerie.

Važte si toho, moc parních lokomotiv u mě na kolejišti neuvidíte 🙂

Smyčka Vizovice II. část

Tento příspěvek navazuje na předešlou I.část o vybudování smyčky Vizovice. Naproti nové odbočky byla také odstraněna část kopce a vzniklo tak místo pro strážní domek této odbočky. Po odstranění kopce byla kvůli hlubokému zářezu v kopci vybudována opěrná stěna. Se stěnou jsem si vyhrál, má znázorněné zdivo i na čelech a celá zeď je osazena krycí čepicí.Později opěrnou stěnu stejně jako strážní domek lehce napatinuji a opěrka bude částečně zarostená v zelení. Ze stejného materiálu jako je opěrná stěna byla vytvořena i opěrná zídka, aby domek nebyl utopen vůči kolejím. Na zídce je umístěna plastová deska, která tak tvoří plošinu pro osazení strážního domku.

Pár fotek z této části je opět v galerii.

Smyčka Vizovice I. část

Rozhodl jsem se upravit layout vedlejší trati z Otrokovic do Vizovic.

Úprava spočívá ve zprůjezdnění původně koncové stanice Vizovice.Na levém zhlaví stanice Vizovice s nachází dvě kusé koleje. Ta delší z nich, která navazuje na první staniční kolej, bude nyní napojena na nově vloženou výhybku a tím se vlastně horní část vedlejší tratě změní ve smyčku, uvnitř které bude stanice Vizovice.Nová výhybka bude vložena do přímé koleje před zastávkou Jaroslavice.V přímém směru bude trať pokračovat v původní stopě přes tři mosty do Vizovic. V odbočném směru bude za výhybkou položena nová trať, která se napojí na původní kusou kolej ve stanici Vizovice.

Délka nové koleje bude cca. 1 m. Tímto vznikne výše zmíněná smyčka a stanice Vizovice bude průjezdná.

Dnes byly práce na této přestavbě zahájeny. Bylo pokáceno 62 stromů a několik keřů. Na planině byla sejmuta tráva, až na holý terén. Následně demoliční četa odstranila původní kopcový terén, který ležel v trase budoucí trati. Následně byl položeno nové podloží. V původní trati byla odstraněna kolej pro vložení nové výhybky. Ve Vizovicích bylo odstraněno zaráželo na konci kusé koleje.Práce budou dále pokračovat hrubými terénními úpravami a následně pokládkou koleje. Dále pak přijde na řadu úprava elektroinstalace, konkrétně napájení úseků, které se budou nacházet za nově vloženou výhybkou. Tím, že trať bude tvořit smyčku, bude nutno vložit smyčkový modul. Použiji stejný typ které už na kolejišti mám a to LK 200 od výrobce Lenz. Z něj pak budou napojeny dva moduly zajišťující napájení úseků a indikaci obsazení vozidly v této části kolejiště. Nová výhybka bude osazena přestavníkem želva, bude připojeno napájení srdcovky a zapojení výhybky na dekodér. také přibudou návěstidla, povolující vjezd do nové výhybny. V místě nové odbočky na trati vyroste malá budova stavědla. Její název ještě nemám vymyšlený, ale stavebnici už mám. Bude to budova výrobce Igra, model 131011 stavědlo Vyšehrad. Pro umístění budovy bude nutno upravit stávající terén. Patrně dojde k vybudování zářezu s opěrnou stěnou ve svahu naproti nové výhybky. Ještě přesně nevím. V řídícím programu kolejiště bude nutné také provést úpravy a to vložení výhybky, úpravu délky dotčených úseků, budou vložena nová návěstidla aj.No a pak, až bude vše spolehlivě fungovat bude následovat úprava terénu kolem nové trati, ozelenění a zpětné vysázení stromů.

Ve fotogalerii je několik záběrů dokumentujících průběh prací této úpravy kolejiště.

Rozpojovače MBZ

Pořídil jsem na zkoušku 2 ks rozpojovačů od výrobce Modell Bahn Zubehor Thomas Oswald. V tomto článku popisuji jejich sestavení, oživení a montáž do kolejiště.

V balení je elektronika, servo, pár šroubků, vodící čepy, tlačítko, ovládací tyčka, rozpojovací plošina a laserem řezaný lepenkový rám.

Nejprve jsem nasucho, na zkoušku složil rám. Až jsem přišel na optimální postup, tak jsem pomocí duvilaxu začal s jeho skládáním naostro. Doporučuji první spojit stěny a příčníky mezi sebou a pak je položit na spodní díl. Snadněji se tak rám skládá dohromady. Do čela se následně vloží a šroubky zajistí servo. Pak jsem na desku elektroniky připájel vodiče ke tlačítku a dva napájecí vodiče – J/K. Následně jsem zavřel rám zadním a bočním dílem, které se nelepí a umožňují tak v případě potřeby přístup k elektronice.

Sestavený rozpojovač jsem poté naprogramoval. Je to snadné, u DCC stačí připojit J/K vodiče ke kolejím, na DCC ovladači jsem si tlačítky F5/ 301 nastavil požadovanou adresu (301) a pak stiskl stop tlačítko na ovladači. Napájení kolejí se přerušilo. Pak jsem na elektronice rozpojovače stiknul mikrospínač a zároveň znovu spustil stop tlačítkem na ovladači napájení do kolejí. Na elektronice rozpojovače se rozblikala červená dioda, což znamená programovací mód. Pak jsem na ovladači potvrdil předem nastavenou adresu 301 a bylo to. Dioda zhasne a rozpojovač je nastavený na požadovanou DCC adresu.

V kolejišti jsem pak vyvrtal dva otvory pro vodící čepy a mezi nimi jeden otvor pro ovládací tyčku. Poté jsem zalepil vodící čepy mezi pražce. Ze spodní strany kolejiště +- podle šablony na návodu jsem odsadil rozpojovač. Ovládací tyčku ohnul do L a provlékl dírkou v páce na servu. Doporučuji dát tyčku do otvoru uprostřed páky, pak je více možností pro vyladění výšky zdvihu rozpojovací plošiny. Pak jsem v rozporu s návodem 🙂 provrtal ve zvedací plošině těsný otvor skrz ni pro ovládací tyčku. Otvorem jsem tuto tyčku protáhl, nasadil plošinku na vodící čepy.

Několikrát jsem rozpojovač DCC ovladačem, ale můžeš i tlačítkem, aktivoval a vyzkoušel ideální výšku zdvihu rozpojovací plošiny. Pak jsem sekunďákem tyčku přilepil k plošince, po zaschnutí přečnívající tyčku odřezal.

Rozpojovač se po stisku tlačítka aktivuje, drží rozpojovací plošinku asi 4 vteřiny nahoře a pak se sám vrátí dolů. Na počítači jsem si v řídícím programu ke kolejišti do schématu stanice vložil tlačítko, přiřadil mu adresu rozpojovače, v tomto případě 301 a je téměř hotovo. Už jen zvedací plošinku lehce napatinuji.

Rozpojovače fungují jak v analogu, tak i digitálu. V analogu pomocí tlačítka. V digitálu tlačítkem, nebo zadáním DCC adresy. Dobré je, že elektronika rozpojovače v sobě obsahuje dekodér, není tak potřeba žádný další spínací dekodér.

V galerii naleznete pár fotek ze sestavení a osazení rozpojovačů