Příprava vozů Sggmrrs do provozu na kolejišti

Některá vozidla se na mém kolejišti vyskytnou jen na pár okamžiků. Většinou se jedná o vozidla, která přijedou aby byla zachycena pro Železniční magazín. Občas se jedná o vozidla, které obohatí mou sbírku. Většina z nich je vybalena z krabice, postavena na koleje, srdce zaplesá a hurá do vitríny. Jsou ovšem i výjimky, tedy vozidla, která budou provozována na kolejišti. Tyto procházejí přípravným procesem, než vyrazí do pravidelné služby.

To je i případ šesti dvojdílných klanicových vozů řady Sggmrrs výrobce Sudexpress určených pro přepravu dřevní kulatiny. Vozy budou provozovány v ucelené soupravě, nepředpokládá se jejich rozřazování a změny pozice v soupravě. Poslední vůz soupravy byl tedy opatřen návěstmi konec vlaku, nad šachtu spřáhla byl dosazen hák se šroubovkou. Také byly osazeny hadice pro spojení vzduchových okruhů mezi vozy. Ostatní vozy v soupravě zůstaly bez těchto doplňků. 

Dále byly vozy otočeny koly vzhůru a začaly úpravy podvozků a dvojkolí. Mezi podvozky a rámy vozů byly zřejmě omylem při kompletaci prohozeny podložky pod šroubky. Proto byly větší podložky použity pod šroubky upevňující rám vozidel. Menší průměr podložek byl použit pod šroubky držící podvozky k rámům. Menší podložky pěkně zapadnou do vybrání v podvozcích. Šroubek pak hezky zapadne do podvozku. Lze ho tak zašroubovat dostatečně pro to, aby podvozek nevypadl z rámu, ale ne tolik, aby omezil výkyv podvozku vůči rámu v podélném směru. Dostatečná vůle v tomto směru je důležitá pro bezproblémový provoz na kolejišti. Hlavně v částech, kde se lomí rovina do spádu a opačně by malá vůle podvozku vůči rámu způsobila vykolejení. Touto úpravou prošly všechny podvozky na všech vozech. 

Dále byla vyjmuta všechna dvojkolí z vozů. Následně byla na izolované straně opatřena nátěrem lakem Uhlenbrock 40410, který propojil vnitřní stranu izolovaného kola s osou a druhým kolem stejného dvojkolí. Tím začnou všechna dvojkolí vybavovat kolejové obvody, slangově řečeno šuntovat. Když jsou vozy provozovány ve stejných ucelených soupravách, tak stačí, aby šuntovala dvojkolí ne dál od sebe, než je nejkratší kolejový obvod na kolejišti, ale když už byly vozy na zádech, tak prošly touto úpravou všechna dvojkolí. Šuntuje tak všech 36 náprav. Ono se sice dá šuntování nahradit softwarovým zadáním délky vlaku v řídícím programu, ale obsazování a uvolňování úseků dvojkolími je přesnější.

Nakonec zbývalo jen osadit vozy krátkými spřáhly a mohou vyrazit do provozu. Časem budou vozy opatřeny nákladem kulatiny, Ta je již uložena na skládce a čeká na vyschnutí. Pak bude nakrácena na správnou délku a uložena do vozů. Ještě rozmýšlím, jestli bude náklad z celých klád, nebo je nějak upravím. Nezdá se to, ale celá souprava plně naložená dřevem bude dost těžká. O výrobě nákladu a jeho uložení do vozů zase někdy jindy. 

Pro zajímavost jsem k sobě přiložil dva vozy stejné konstrukce ale určené pro rozdílné využití. Jedná se o vůz výrobce B-Models  Sggrrs 31 TEN 54 CZ-CDC 4854 098-1  a  vůz výrobce Sudexpress Sggmrrs   35 TEN 81 A – IF 4657 001-7  (na fotografiích spodní model )

Vznik nové odbočky Vizovice

V ŽM č. 11/2022 byl publikován článek o vzniku odbočky Vizovice a o postupu stavby strážního domku

Tento příspěvek se podrobně věnuje celému procesu vzniku této úpravy kolejiště.Příspěvek je rozdělen na dvě části. Tato první část je demoliční, druhá část, která bude následovat, bude část budovatelská.

Po zvětšení fotografií se zobrazí i doprovodný text.

Layout kolejiště k 1.1.2023

V příspěvcích ze dne 13.2.2021 a 20.2.2021 jsem popisoval budování smyčky Vizovice. Od doby zveřejnění těchto příspěvků byla vytvořena nová krajina a také došlo na kompletní přebudování elektroinstalace této části kolejiště. O tvoření krajiny vznikne samostatný příspěvek. Dnes byl upraven layout řídícího programu celého kolejiště. Jak můžete vidět na obrázku pod příspěvkem, do trati ze stanice Otrokovice směrem do stanice Vizovice byla vložena nový výhybka. Z ní vedoucí trať byla propojena s původně kusou kolejí ve stanici Vizovice. Na obrázku layoutu je tento nový úsek vpravo od stanice Vizovice obsazen vozidlem a červeně podbarven.

Stavba stavědla

Pro novou odbočku na trati ke stanici Vizovice jsem pořídil stavebnici stavědla Vyšehrad od Igra Model. Přidávám pár fotek ze stavby a finální pohled na stavědlo usazené v krajině u nově zřízené odbočky.

Návrat do minulosti

Asi jste si všimli, že pára se na mém kolejišti vyskytuje jen zcela vyjímečně.

Ale když už, tak to stojí za to 🙂

V časopise Železniční magazín č. 2/2022 byla prezentace modelů papouška od společnosti Micromodelart. Všechny pořízené fotky se na stránky časopisu nevešly a tak jsem jich pár umístil do galerie.

Važte si toho, moc parních lokomotiv u mě na kolejišti neuvidíte 🙂

Smyčka Vizovice II. část

Tento příspěvek navazuje na předešlou I.část o vybudování smyčky Vizovice. Naproti nové odbočky byla také odstraněna část kopce a vzniklo tak místo pro strážní domek této odbočky. Po odstranění kopce byla kvůli hlubokému zářezu v kopci vybudována opěrná stěna. Se stěnou jsem si vyhrál, má znázorněné zdivo i na čelech a celá zeď je osazena krycí čepicí.Později opěrnou stěnu stejně jako strážní domek lehce napatinuji a opěrka bude částečně zarostená v zelení. Ze stejného materiálu jako je opěrná stěna byla vytvořena i opěrná zídka, aby domek nebyl utopen vůči kolejím. Na zídce je umístěna plastová deska, která tak tvoří plošinu pro osazení strážního domku.

Pár fotek z této části je opět v galerii.

Smyčka Vizovice I. část

Rozhodl jsem se upravit layout vedlejší trati z Otrokovic do Vizovic.

Úprava spočívá ve zprůjezdnění původně koncové stanice Vizovice.Na levém zhlaví stanice Vizovice s nachází dvě kusé koleje. Ta delší z nich, která navazuje na první staniční kolej, bude nyní napojena na nově vloženou výhybku a tím se vlastně horní část vedlejší tratě změní ve smyčku, uvnitř které bude stanice Vizovice.Nová výhybka bude vložena do přímé koleje před zastávkou Jaroslavice.V přímém směru bude trať pokračovat v původní stopě přes tři mosty do Vizovic. V odbočném směru bude za výhybkou položena nová trať, která se napojí na původní kusou kolej ve stanici Vizovice.

Délka nové koleje bude cca. 1 m. Tímto vznikne výše zmíněná smyčka a stanice Vizovice bude průjezdná.

Dnes byly práce na této přestavbě zahájeny. Bylo pokáceno 62 stromů a několik keřů. Na planině byla sejmuta tráva, až na holý terén. Následně demoliční četa odstranila původní kopcový terén, který ležel v trase budoucí trati. Následně byl položeno nové podloží. V původní trati byla odstraněna kolej pro vložení nové výhybky. Ve Vizovicích bylo odstraněno zaráželo na konci kusé koleje.Práce budou dále pokračovat hrubými terénními úpravami a následně pokládkou koleje. Dále pak přijde na řadu úprava elektroinstalace, konkrétně napájení úseků, které se budou nacházet za nově vloženou výhybkou. Tím, že trať bude tvořit smyčku, bude nutno vložit smyčkový modul. Použiji stejný typ které už na kolejišti mám a to LK 200 od výrobce Lenz. Z něj pak budou napojeny dva moduly zajišťující napájení úseků a indikaci obsazení vozidly v této části kolejiště. Nová výhybka bude osazena přestavníkem želva, bude připojeno napájení srdcovky a zapojení výhybky na dekodér. také přibudou návěstidla, povolující vjezd do nové výhybny. V místě nové odbočky na trati vyroste malá budova stavědla. Její název ještě nemám vymyšlený, ale stavebnici už mám. Bude to budova výrobce Igra, model 131011 stavědlo Vyšehrad. Pro umístění budovy bude nutno upravit stávající terén. Patrně dojde k vybudování zářezu s opěrnou stěnou ve svahu naproti nové výhybky. Ještě přesně nevím. V řídícím programu kolejiště bude nutné také provést úpravy a to vložení výhybky, úpravu délky dotčených úseků, budou vložena nová návěstidla aj.No a pak, až bude vše spolehlivě fungovat bude následovat úprava terénu kolem nové trati, ozelenění a zpětné vysázení stromů.

Ve fotogalerii je několik záběrů dokumentujících průběh prací této úpravy kolejiště.